Ο σκοπός της Ομάδας είναι μη κερδοσκοπικός, αλλά γενικότερα οικονομικός κατά την έννοια του άρθρου 784 ΑΚ και συνίσταται στην παροχή βοηθείας στο Κοινωνικό Σύνολο με τη μορφή Ανθρωπιστικών αποστολών και εν γένει εθελοντικής βοήθειας πάσης φύσεως στην Ελληνική επικράτεια ή εκτός αυτής από την ίδια ή και μέσω των παραρτημάτων της οργάνωσης, σε καταστάσεις:

Συγκεκριμένα για καταστάσεις

– Εκτάκτου και εθνικής ανάγκης για την αντιμετώπιση και διαχείριση κινδύνων, κρίσεων, καταστροφών ή σοβαρών περιβαλλοντικών κινδύνων

όπως σεισμών, αποκλεισμών (χιόνια, πλημμύρες), πυρκαγιών, ερευνών αγνοουμένων (ιδιαίτερα σε ορεινές ή θαλάσσιες ζώνες).

– Ανθρωπογενών και τεχνολογικών καταστροφών (πυρκαγιών, μαζικών ατυχημάτων.

– Άμεσες ενέργειες και δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.

– Η παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας, επισιτιστικής, αναπτυξιακής, προβολή και προώθηση των θεμάτων του εθελοντισμού, της κοινωνικής προσφοράς, της βελτίωσης του κοινωνικού, βιοτικού και άλλων επιπέδων, την ψυχοκοινωνική στήριξη πληγέντων, την οργάνωση και διαχείριση καταυλισμών, την οικοδόμηση θεσμών της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της προστασίας του περιβάλλοντος, της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και κάθε άλλης μορφής βοήθεια, όπως αναδιάρθρωσης και αποκατάστασης προς τους πληθυσμούς τοπικών κοινωνιών είτε του κράτους είτε τρίτων και δη αναπτυσσόμενων χωρών καθώς και ανάληψη πρωτοβουλιών, προκειμένου να συντελέσουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των χωρών αυτών σε συνεργασία με την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ. – Hellenic Aid, Υπουργεία, υπηρεσίες και φορείς αρμόδια για το περιβάλλον), με όλα τα υπουργεία και τους φορείς του κράτους, με όλες τις υπηρεσίες, φορείς και οργανώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνείς φορείς και οργανισμούς, μέσω προγραμμάτων συναφών με τους σκοπούς.

– Η διάσωση ατόμων που κινδυνεύουν και χρήζουν βοήθειας σε όλα τα επίπεδα και πεδία.

– Στην παροχή πρώτων βοηθειών, υγειονομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης, υπηρεσιών διαχείρισης καταυλισμών προσφύγων, υπηρεσιών διαχείρισης ανθρωπιστικής βοήθεια.

– Υπηρεσίες Κοινωνικής Αρωγής.

– Υγειονομική Κάλυψη Δημοσίων Μαζικών Συναθροίσεων.

– Υποστήριξη και παροχή βοήθειας σε ζώα που υποφέρουν από Ανθρωπογενείς και κάθε είδους καταστροφές και έκτακτες ανάγκες.

– Υποστήριξη και παροχή βοήθειας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

– Υπηρεσίες Έρευνας και Διάσωσης.

– Υπηρεσίες Ασθενοφόρων.

– Προστασία και παροχή βοήθειας σε ασυνόδευτα παιδιά.

– Παροχή υπηρεσιών με ΣμηΕΑ (drones).

– Βοήθεια σε Δομές για γυναίκες και παιδιά. Ένταξη στην ελληνική κοινωνία και κουλτούρα. Απορρόφηση από την κοινωνία.

– Βοήθεια σε αδύναμες κοινωνικά ομάδες.

– Σεμινάρια σε σχολεία, δημόσιους φορείς για θέματα προστασίας.

– Βοήθεια και εκπαίδευση ΑΜΕΑ.

– Σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα Σώματα Ασφαλείας, και λοιπούς επιχειρησιακούς φορείς, η παροχή μη κερδοσκοπικών υπηρεσιών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.

– Ενδεικτικά ειδικεύεται σε Δασοπροστασία – Α΄ Βοήθειες , Ραδιοεπικοινωνίες

– Αρωγή στους πληγέντες μετά από καταστροφές – Διάσωση από υγρό στοιχείο.