ΖΩΟΦΙΛΙΑ

Υποστήριξη – παροχή βοήθειας σε ζώα λόγω φυσικών – ανθρωπογενών καταστροφών